465 24 127

Mine kurs

3 timers kurs kan holdes på formiddag, ettermiddag eller kveldstid.
6 timers kurs er et heldagskurs.

Alle 3 timers kurs kr 5000,-

Brannvern grunnkurs, 3 timer  

Hva er risikobildet for deres virksomhet? - hva kan brenne, hva kan bli tennkilder?
Hvordan oppdages brann hos dere? – egnede detektortyper.
Brann i avfall – kan det selvantenne?


Lader dere batterier? – kortslutning, selvantennelse
Statisk elektrisitet – video.
Kan giftige branngasser oppstå hos dere?


Hvordan slokker dere brann? – med vann i sikringsskapet?
Vet dere hvor nærmeste brannkum er?


Hvordan evakuerer dere?
Kan alle branninstruksen?
Evakuering i mørke – live demo.


Her dere en samleplass, gjør dere opptelling?
Media ankommer - hvem snakker til media?

Brannvernansvarlige og «brannvernledere», 6 timer

Passer for «Brannvernansvarlige». Relevante lover og forskrifter, rømning og redning, brannteori, antennelighet, branntrekant, brannfysikk, brannkjemi væsker og gasser, giftige branngasser, eksplosjoner, slokkemidler, alarmen går, assistert rømning, forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk, «særskilte brannobjekter», opplæring, øvelser, brannvernerunder, brannverndokumentasjon, branntilsyn.

Brann- og eksplosjonsvern i industrien, 6 timer

Passer for alle i industri som har brann- og/eller eksplosjonsfarer. Bedriftsbranner, relevante lover og forskrifter, industrivern, brannteori, antennelighet, branntrekant, brannfysikk, brann i faste stoff, væsker og gasser, bygningsmessige forhold, giftige branngasser, brannatmosfærer, forbrenningsgrad, eksplosjonstyper og detonasjon, slokketeori og slokkemidler.

Farlig gods / farlige stoffer, 3 timer

Passer for arbeidere som håndterer farlig gods.

Kurset er i henhold til Landtransportforskriften. Farlig gods må ikke overlates til noen som åpenbart mangler kunnskap eller ikke har materiell for forsvarlig gjennomføring av transporten (§2-1).

Forståelse av farlig gods merking og sikkerhetsdatablad for forsvarlig håndtering av godset og håndtering ved uhell, utslipp og branner. Kjemikalievern og personlig verneutstyr.

Brannvern, kjemikalievern og verneutstyr for verksteder mv., 3 timer

Passer særlig for nyansatte på et verksted, lærlinger og ansatte med ikke-skandinavisk bakgrunn. Branner og konsekvenser av brann på et verksted, brannvern, kjemikalievern mot farlige kjemikalier på et verksted og personlig verneutstyr for farlig arbeid på et verksted.

Barnehageberedskap: Brannvern og sikkerhet, 3 timer

Kurset er i henhold til Forskrift om brannforebygging og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager.


Passer for ansatte i barnehager. Branner i barnehager, brannvernmotivasjon, å snakke med barna om brann, brannvernmerking, brannårsaker, brannteori, alarmen går, slokkemidler, evakuering av barnehagen. Skader ute og inne, skader på lekeapparater, ute på tur, dødsfall i barnehager. Truende personer.

Brannvern for helseinstitusjoner, 3 timer

Passer for alle som jobber i helseinstitusjoner eller har ansvar for slike. 


Kurset er i henhold til Forskrift om brannforebygging.


Dødsbranner i helseinstitusjoner, branninstruks, brannvernmotivasjon, brann på jobb og fritid, brannvernmerking, brannårsaker, brannteori, alarmen går, handlingsplaner, slokkemidler, evakuering av en

Brannvern for skoler, 3 timer

Kurset er i henhold til Forskrift om brannforebygging.


Branner på skoler i skoletiden og utenom skoletiden, branninstruks, brannvernmotivasjon, brann på jobb og fritid, brannvernmerking, bygningsmessige forhold, brannårsaker, brannteori, brannforebygging, alarmen går, handlingsplaner, slokkemidler, evakuering av en skole.

Skoleberedskap: Brannvern og sikkerhet, 3 timer

Branner på skoler, branninstruks, brannvernmotivasjon, brann på jobb og fritid, brannvernmerking, brannårsaker, brannteori, alarmen går, slokkemidler, evakuering av en skole. Branner på skoletur, elever brannskadd av kokeapparater med rødsprit, forebyggende tiltak. Vold og trusler på skoler, mobbing, våpentrusler, hvitt pulver trussel, truende personer ankommer.

Hvitt pulver i posten

Kurs i håndtering av slike postforsendelser
Beredskapskurs på inntil 2 timer. Dyktig foredragsholder med mange års kunnskap.

Trusselbrev med hvitt pulver 2 timers kurs
Kontakt Hms-Knutsen for et kurs innenfor håndtering og beredskap innenfor hvitt pulver.

Håndtering av trusselbrev med hvitt pulver kurs.
Hms for din sikkerhet.

Hvitt pulver kurs på 2 timer. Handlingsplaner ved mottak av hvitt pulver i posten.
Kontakt meg for et godt tilbud i dag.

BES-vakt kurs, 3 timer

Passer for alle som skal være vakt ved slike arbeider. Brannteori, antennelighet, branntrekant, brannfysikk, brann i væsker og gasser, bygningsmessige forhold, giftige branngasser, brannatmosfærer, slokketeori og slokkemidler. Farer ved entring av trange rom, oksygenmangel. Planlegging av sikkerheten, sikkerhetsprosedyrer ved utførelse av arbeidet..